REKLAMACIJE I SAOBRAZNOST

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) PLANET BIKE Co. DOO odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.

Zakonska odgovornost kompanije PLANET BIKE Co. DOO ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.


POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda proizvod u bilo kom maloprodajnom objektu ili bilo kom servisu ovlašćenom od strane PLANET BIKE Co. DOO.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Takođe, reklamaciju na robu kupljenu putem online prodaje možete uložiti slanjem zahteva, u kome je potrebno da nam navedete broj porudžbine i broj fakture-računa na email: WEBPORUDŽBINE

 

Sva vaša pitanja u vezi povraćaja robe i reklamacije možete poslati na email: REKLAMACIJE

 

OBAVEŠTENJE O VANSUDSKOM REŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA

Da u slučaju potrošačkog spora, postoji mogućnost njegovog vansudskog rešavanja pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete pronaći na sledećem linku LISTA TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS može povremeno da ažurira listu, te shodno tome upućujemo potrošače i na odgovarajuću internet stranicu pomenutog ministarstva, a kako bi isti imali dodatnu mogućnost provere ZAŠTITA POTROŠAČA

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamenu za drugi proizvod.

Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan i originalnom neoštećenom pakovanju.

Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14 dana nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.

* Napomena: svi naknadni troškovi slanja robe (poštarina) padaju na teret kupca.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema neoštećenog i ispravnog proizvoda.

Slanjem poruke na e-mail adresu: WEBPORUDŽBINE pokrenućemo postupak.

* Napomena: vraćanje robe u maloprodajnom objektu nije moguće. Vraćanje robe kupljene putem web prodavnice je moguće jedino vraćanjem u magacin web prodavnice.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

 

Preuzmite dokument Izjava o odustanku od ugovora na daljinu


 

ZAMENA

Ukoliko ste nakon prijema porudžbine, probali artikal i utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili želite da zamenite artikal za drugi, slanjem poruke na e-mail adresu: WEBPORUDŽBINE pokrenućemo postupak.

Robu ćete vratiti kurirskom službom, na adresu koju se dogovorimo. Mi ćemo Vam, po pristizanju iste, poslati odgovarajuću zamenu (u zavisnosti od njene dostupnosti na lageru).

* Napomena: svi naknadni troškovi slanja robe (poštarina) prilikom zamene robe padaju na teret kupca.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je korišćen, odnosno prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i po mogućnošću u originalnom neoštećenom pakovanju.

Zamena je moguća u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.


ZA FITNES SPRAVE:

Budući da je servis fitnes sprava vrlo specifičan, u zavisnosti od tipa sprave i proizvođača, najbolje je pre dolaska u servis poslati upit našoj tehničkoj službi na email FITNES SERVIS ili pozvati tel. 011-2606-845 ili 060-038-7656

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i proizvod, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga PLANET BIKE Co. DOO o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Proizvode pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, PLANET BIKE Co. DOO vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj proizvod preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu PLANET BIKE Co. DOO, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane PLANET BIKE Co. DOO potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

PLANET BIKE Co. DOO će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

Copyright © 2023 by PlanetBike. Izrada sajta Smart Web. Sva prava su zadržana.